მე, თქვენი სახელი თქვენი გვარი, პირადი ნომერი თქვენი პირადი ნომერი, გამოვხატავ თანხმობას და უფლებას ვაძლევ შპს მისო „ექსპრეს კაპიტალ +“ (ს/კ 445448150) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, დაამუშაოს წინამდებარე განაცხადში, კრედიტორთან დაცული, ასევე, ჩემ შესახებ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროებში დაცული და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩემი, როგორც მომავალი მსესხებლის/თანამსესხებლის/თავდების/უზრუნველყოფის საშუალების მიმწოდებლის გადახდისუნარიანობის ანალიზის მიზნით.

გაცნობიერებული მაქვს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომ მონაცემთა სუბიექტის/მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

აღნიშნული თანხმობა მოქმედია ხელმოწერიდან/დადასტურებიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში (იურიდიული პირის შემთხვევაში 60 სამუშაო დღის განმავლობაში).


თქვენი სახელი თქვენი გვარი, პირადი ნომერი თქვენი პირადი ნომერი

ვერიფიკაციის გავლის თარიღი თარიღი

ვერიფიკაციის გასავლელად დააჭირეთ მოცემულ ღილაკს:
ვერიფიკაციის გავლის ინსტრუქცია
გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი ტელეფონის ნომერი
გთხოვთ, შეიტანოთ თქვენი შეტყობინება
© 2017 ექსპრეს კაპიტალ +